email: MixanikoiDimosiou@gmail.com


Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Διάδοση ...ψευδών ειδήσεων

Το καλοκαίρι του 2008 οι εταιρείες SingularLogic Integrator A.E και INTRACOM IT Services ανέλαβαν,μετά από ανοικτό διαγωνισμό που έκανε η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Είναι το 3ο και τελευταίο έργο της "Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας". Ο πολίτης πληροφορήθηκε εκείνη την εποχή από τα ΜΜΕ και δελτία τύπου εποχής ότι το αντικείμενο του έργου είναι:

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS με ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο και έχει σα στόχο να παρέχει στα στελέχη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) έγκαιρη και γρήγορη πληροφόρηση αναφορικά με τα Πολεοδομικά Γεωγραφικά Δεδομένα και το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας κάθε Νομού.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει τον έλεγχο και την εφαρμογή σε ψηφιακό χάρτη όλων των σχετικών ΦΕΚ και των μελετών (με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS), τη δημιουργία Χωρικής βάσης δεδομένων τοπικών ρυθμίσεων - όρων και περιορισμών δόμησης, το μηχανισμό επικαιροποίησής της, το αντίστοιχο λογισμικό αναζήτησης και παρουσίασης και τέλος τη δημιουργία βάσης δεδομένων άλλων θεματικών ενοτήτων (οντοτήτων), που ενδιαφέρουν την κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.


Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα από δελτίο τύπου της SingularLogic Integrator A.E. που εκδόθηκε την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008. Το ίδιο κείμενο περιλαμβάνεται και σε δελτίο τύπου της INTRACOM IT Services που εκδόθηκε μια εβδομάδα μετά την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008. Αυτό το απόσπασμα αναμεταδίδεται επίσης από τα ΜΜΕ εκείνη την περίοδο.

Όποιος λοιπόν το διαβάσει, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για ένα έργο που θα δίδει πληροφορίες για την ισχύουσα Πολεοδομική νομοθεσία σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, αφού θα περιλαμβάνει «το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας κάθε Νομού». Ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα μπορεί να βρίσκει την πολεοδομική πληροφορία πάνω σε ψηφιακό χάρτη «όλων των σχετικών ΦΕΚ και των μελετών…»

Όμως, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα! Το σύστημα δεν θα περιλαμβάνει όλη αυτή την πολεοδομική πληροφορία που υπόσχονται στα διαφημιστικά φυλλάδια και στα δελτία τύπου που έχουν εκδώσει οι ανάδοχοι του έργου. Σύμφωνα με την "μελέτη εφαρμογής" που συνέταξαν, το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) μόνον στο 10% της εδαφικής κάλυψης της χώρας θα μπορεί να απαντήσει με αξιοπιστία σε ένα από τα πιο απλά πολεοδομικά ερωτήματα: Αν ένα σημείο είναι σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου! Αυτό δεν είναι παρά μόνον ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

σύντομα θα αναφέρουμε και πολλά άλλα...

1 σχόλιο:

 1. Μηχανικός από ΥΠΕΧΩΔΕ13 Φεβρουαρίου 2009 - 12:24 π.μ.

  Ο ανάδοχος του έργου ισχυρίζεται ότι στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) δεν θα εισαχθεί η πολεοδομική πληροφορία που αφορά στην εδαφική επικράτεια των δήμων που διαθέτουν Πολεοδομικές υπηρεσίες. Η άποψη της επιτροπής του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συγκροτηθεί για 3ο έργο της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ για αυτό το ζήτημα είναι η ακόλουθη:

  Εικάζεται ότι το σχεδιαζόμενο σύστημα δεν θα περιλαμβάνει και δεν πρέπει να περιλαμβάνει Πολεοδομική Πληροφορία για τις περιοχές των οποίων την διοικητική ευθύνη άσκησης πολεοδομικών αρμοδιοτήτων έχουν οι Δήμοι με δικές τους Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Το ζήτημα αυτό αφορά κυρίως στους μεγάλους Δήμους της χώρας (πρωτεύουσες νομών και μεγάλες πόλεις ) οι οποίοι συγκεντρώνουν και το σημαντικότερο ποσοστό πολεοδομημένων εκτάσεων.

  Η άποψη αυτή κρίνεται αβάσιμη για τους εξής λόγους:

  Α. Τόσο οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), όσο και αυτές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) περιορίζονται κατά κανόνα στην εφαρμογή της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

  Β. Οι Περιφέρειες (ως αποκεντρωμένοι φορείς κρατικής εξουσίας) και οι Ν.Α. ασκούν και αρμοδιότητες θεσμοθέτησης πολεοδομικών ζητημάτων (Τροποποιήσεις Σχεδίων οι Ν.Α., Εγκρίσεις Γ.Π.Σ. και Οριοθετήσεις ρεμάτων οι Περιφέρειες) με αποφάσεις των Γ.Γ. των Περιφερειών και των Νομαρχών της Χώρας. Οι αποφάσεις αφορούν περιοχές εντός της διοικητικής τους αρμοδιότητας και έχουν τοπικό χαρακτήρα.

  Έτσι, για παράδειγμα σε ένα Δήμο που διαθέτει «Δημοτική» Πολεοδομική Υπηρεσία, αρμόδια για τοπικές παρεμβάσεις με τροποποιήσεις στο Δήμο αυτό είναι η οικεία Ν.Α. η οποία με απόφαση του Νομάρχη θεσμοθετεί τις τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νομάρχης και οι Υπηρεσίες της Ν.Α. οφείλουν να διαθέτουν τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους ορθά και αποτελεσματικά. Επίσης με αποφάσεις Νομάρχη κυρώνεται σήμερα και η διαδικασία Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών και Σχεδίων για Δήμους εντός της δικαιοδοσίας του, ανεξάρτητα με το ποια Π.Υ. θα τις εφαρμόσει.

  Αυτό αναφέρεται και στην διακήρυξη, στο κεφάλαιο που περιγράφει τις αρμοδιότητες των Π.Υ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που αφορούν στις αρμοδιότητες του Νομάρχη σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Αυτά τα θέματα αφορούν στο σύνολο της επικράτειας της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη Πολεοδομικών Γραφείων των Δήμων. Αναφέρεται λοιπόν για τις Π.Υ. της Νομαρχίας ότι έχουν αρμοδιότητα για: “Γενικώς αρμοδιότητες Νομάρχη σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως, έγκριση Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης ή Αναθεώρησης Σχεδίων Πόλεων, καθορισμού ή τροποποίησης Όρων Δόμησης Πόλεων και Οικισμών, Ορίων Οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων κλπ, που θα προκύψουν από τυχόν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.”

  Τέλος, στην Διακήρυξη του Έργου αναφέρεται ρητά ότι το έργο αφορά στο σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας του κάθε Νομού:
  «Σκοπός του Έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (GIS Νομαρχιών) είναι να παρέχει στα στελέχη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση για τα Πολεοδομικά Γεωγραφικά Δεδομένα και το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας του Νομού, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους»
  Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα ότι κάθε τι που έχει θεσμοθετηθεί στα πλαίσια του Χωροταξικού ή Πολεοδομικού Σχεδιασμού για κάθε Νομό της Χώρας, είτε περιφερειακά είτε κεντρικά, είτε ειδικά είτε γενικά, αποτελεί «Πολεοδομική» Πληροφορία για την οποία το σχεδιαζόμενο σύστημα οφείλει να τηρεί και να διαχειρίζεται δεδομένα και στοιχεία.

  Εξάλλου, και από την ονομασία του έργου: “ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ“ είναι φανερό ότι αφορά τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και όχι τις Π.Υ των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Αυτό διευκρινίζεται και στο δελτίο του έργου (σελίδα 10), όπου - για να μην υπάρχει καμία απολύτως παρεξήγηση - αναγράφεται ρητά ότι θα εισαχθούν και τα στοιχεία πολεοδομικής νομοθεσίας που βρίσκονται και σε Πολεοδομικές Υπηρεσίες Δήμων: “Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι θα συγκεντρωθεί και θα εισαχθεί στο σύστημα το σύνολο της πολεοδομικής πληροφορίας, που αφορά τις ΝΑ, όχι μόνο με βάση το αρχείο που τηρείται από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΝΑ, αλλά και από όλες τις πηγές τήρησης Πολεοδομικών δεδομένων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμους, Εθνικό Τυπογραφείο).”

  ΑπάντησηΔιαγραφή